Zlot jest wydarzeniem wychowawczym adresowanym do członków Związku Harcerstwa Polskiego.

Program zlotu przygotowany jest dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników.

Dorośli na zlocie

Pełnoletni wędrownicy, starszyzna i instruktorzy uczestniczą w zlocie jako członkowie Kadry Zlotu lub zastępowi i drużynowi w drużynach zlotowych.

Reprezentacje chorągwi

Każda chorągiew ma obowiązek zorganizowania własnej reprezentacji (gniazda) oraz uczestnictwa w zlocie. Każda chorągiew wystawia jedną reprezentację.

Każda osoba uczestnicząca w zlocie musi być członkiem reprezentacji chorągwi. Każda chorągiew ponosi odpowiedzialność za wszystkich członków reprezentacji.

Uczestnictwo w zlocie zarządzane jest za pośrednictwem komend reprezentacji (gniazda) chorągwi. Każda reprezentacja prowadzona jest przez Komendanta Reprezentacji Chorągwi oraz komendę reprezentacji stosowną dla rozmiaru danej reprezentacji.

Żadna z reprezentacji nie może stanowić ponad 10% maksymalnej liczby uczestników zatwierdzonej przez Główną Kwaterę ZHP, z zastrzeżeniem reprezentacji Chorągwi Gdańskiej ZHP, która może wystawić reprezentację stanowiącą nie więcej niż 20% tej liczby. Żadna z reprezentacji nie może składać się z większej liczby dorosłych niż uczestników, z zastrzeżeniem chorągwi, na terenie której odbywa się zlot.

Drużyny

Podstawową jednostką organizacyjną zlotu będzie 40–osobowa drużyna zlotowa składająca się z 4 dziesięcioosobowych zastępów. 

Uczestnicy będą zarejestrowani w drużynach zlotowych składających się z 4 zastępów po 9 uczestników w każdym. Każdej drużynie towarzyszą 4 pełnoletni opiekunowie (instruktorzy ZHP lub inni dorośli z uprawnieniami wychowawcy). W szczególnych okolicznościach (np. kiedy uczestnik cierpi na niepełnosprawność wymagającą opiekuna), dodatkowi dorośli opiekunowie mogą należeć do drużyny.

Zastępy powinny być jednorodne metodycznie (zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze). Drużyny natomiast mogą zrzeszać zastępy z różnych grup metodycznych.

Zastępowi są bezpośrednio odpowiedzialni za zachowanie uczestników będących pod ich opieką oraz za zapoznanie ich z regulaminami zlotu. Przejmują pełną odpowiedzialność za nadzorowanie wszystkich osób będących członkami ich zastępu i ponoszą odpowiedzialność za wyjaśnienie im reguł i zasad wydarzenia.

Przewiduje się umożliwienie każdemu hufcowi wystawienie co najmniej jednej 40-osobowej drużyny zlotowej.
Zlot planowany jest na maksymalną liczbę 14.500 uczestników w drużynach zlotowych.

termin zgłoszeń: 10 listopada 2017 r.

 

Koszt udziału w zlocie (dla gniazda krakowskiego) to 950 zł

I rata – 200 zł (płatna do 10 listopada 2017 r.)

II rata – 300 zł (płatna do 30 stycznia 2018 r.)

III rata – 300 zł (płatna do 10 marca 2018 r.)

IV rata – 150 zł (płatna do 10 maja 2018 r.)

Całkowity koszt udziału 950 zł = 590 zł (cena dla wszystkich członków ZHP za udział w Zlocie) + 360 zł (składka ustalona przez komendę gniazda krakowskiego na poniesienie kosztów transportu i zakwaterowania uczestników)

I

Wyprawka drużyny zlotowej

Drużyna zlotowa w ramach wyprawki otrzyma:

 • zadaszenie chroniące przed słońcem i deszczem,
 • komplet stołów składanych i ławek,
 • taboret/kuchenkę gazową z wężem i reduktorem,
 • atestowane pojemniki na wodę do celów spożywczych,
 • komplet garnków i naczyń niezbędnych do przygotowania posiłków zgodnie z jadłospisem,
 • gaz płynny w butlach niezbędny do przygotowania posiłków,
 • inny niezbędny drobny sprzęt,
 • namioty typu „iglo”, w których zakwaterowani będą uczestnicy Zlotu w gnieździe krakowskim.

Wyprawka uczestnika zlotu

Wyprawka uczestnika zlotu będzie składać się z:

 • koszulki zlotowej,
 • chusty zlotowej
 • plakietki zlotu,
 • identyfikatora uczestnika zlotu (na „smyczy”),
 • informatora uczestnika zlotu.

Komenda gniazda krakowskiego przewiduje możliwość powiększenia wyprawki uczestnika o elementy sfinansowane przez pozyskanych partnerów.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA PRZEZ UCZESTNIKÓW: